Inimõiguste kohus lõpetas M.A. vs. Eesti kohtuasja läbivaatamise, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele

6. juunil 2019 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 16.5.2019 tehtud otsuse asjas M.A. vs. Eesti (kaebus nr 4327/18), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust. Kaebaja M.A. kohtuasi puudutas tema kinnipidamise...

Inimõiguste kohus lõpetas M.A. vs. Eesti kohtuasja läbivaatamise, kuna kaebaja ei vastanud EIK kirjadele

6. juunil 2019 avaldas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 16.5.2019 tehtud otsuse asjas M.A. vs. Eesti (kaebus nr 4327/18), millega otsustas kustutada nimetatud kaebuse kohtuasjade nimistust.

Kaebaja M.A. kohtuasi puudutas tema kinnipidamise aluseid ja kestust. Pärast seisukohtade vahetamist ilmnes, et kaebaja ei ole enam Eestis. Valitsus teavitas sellest EIK-d. EIK andis seejärel kaebajale esindajale tähtaja vastamaks küsimustele, kas esindajal on kaebajaga jätkuvalt kontakt ning kas kaebaja soovib asja sisulise menetlemise jätkamist. Kuna esindaja kohtule ei vastanud, saatis EIK teise kirja, milles pööras kaebaja esindaja tähelepanu konventsiooni artikli 37 lõike 1 punktile a, mille kohaselt võib kohus kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada. Kaebaja esindaja ei vastanud ka sellele kirjale.

Eeltoodust tulenevalt otsustas EIK konventsiooni artikli 37 lõike 1 punkti a alusel kaebuse kohtuasjade nimistust kustutada, kuna asjaoludest võis järeldada, et kaebaja ei kavatse jääda oma kaebuse juurde. EIK kinnitas, et antud juhul puuduvad ka muud artiklis 37 toodud asjaolud, mis tingiksid kaebuse läbivaatamise jätkamist. Otsus on lõplik.

Ingliskeelne otsus kättesaadav: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193856