Pühendumus ühisele tegutsemisele: väikeste ja keskmiste riikide mitmepoolne osalemine rahu ja julgeoleku tagamises

Austatud ministrid, teie ekstsellentsid, kallid kolleegid! Soovin tänada Rahvusvahelist Rahuinstituuti ja meie Taani sõpru selle ajakohase arutelu korraldamise eest. Täna siin teiega olla on mulle au. ÜRO Peaassamblee...

Pühendumus ühisele tegutsemisele: väikeste ja keskmiste riikide mitmepoolne osalemine rahu ja julgeoleku tagamises

Austatud ministrid, teie ekstsellentsid, kallid kolleegid!

Soovin tänada Rahvusvahelist Rahuinstituuti ja meie Taani sõpru selle ajakohase arutelu korraldamise eest. Täna siin teiega olla on mulle au.

ÜRO Peaassamblee septembrikuine avanädal on ilmekas mitmepoolse kaasatuse väljendus. ÜRO on rahvusvahelise mitmepoolse süsteemi raskus- ja mõnel juhul ka stabiilsuskese. Eesti usub reeglipõhisesse mitmepoolsesse süsteemi – eriti seetõttu, et väikeriigina sõltuvad meie jõukus ja heaolu suuresti ÜRO liikmesriikide vahelistest stabiilsetest ja ootuspärastest suhetest ning ühiselt kokkulepitud normidest ja reeglitest.
Ülemaailmse koostöö valdkonnas on ÜRO ainulaadne organisatsioon. Meie toetus ÜRO-le põhineb eeldusel, et paljusid probleeme on võimalik lahendada või lahendada paremini koos, mitte kahepoolselt ega üksi. Selline koostöö loob avalikke hüvesid, nagu parem tervishoid ning suurem julgeolek ja teadmised. 

Siin ÜROs seisab Eesti suurema vastutuse, sidususe ja läbipaistvuse eest. Selleks on Eesti ühendanud samameelsete riikidega jõud nime „ACT“ (accountability, coherence, transparency) all. ÜRO Peaassamblee on ainulaadselt universaalne ja legitiimne rahvusvaheline organ, kus riigi hääle kaalukus ei sõltu tema suurusest. Rühma ACT liikmena oleme aktiivselt tegutsenud Peaassambleele uue elujõu andmise nimel. Hiljutise peasekretäri valimise ajal asusime juhtima jõupingutusi selle nimel, et muuta valimise kord avatumaks ja läbipaistvamaks. Uus kord hõlmas ka kandidaatide avalikke ärakuulamisi Peaassambleel ning näitas, et muutused on võimalikud ja väikeriikidel võib olla mõju.

Kuid ainult ÜRO Julgeolekunõukogu saab langetada siduvaid otsuseid rahvusvahelise rahu ja julgeoleku kohta ning seetõttu peetakse seda rahvusvaheliste suhete „otsustajate lauaks“. Eestile on suur au olla ÜRO Julgeolekunõukogu liige aastail 2020–2021. Julgeolekunõukogus jätkame seismist selliste põhimõtete eest nagu vastutus, sidusus ja läbipaistvus.

Arvestades jätkuvaid arutelusid küberjulgeoleku üle rahvusvahelise rahu ja julgeoleku kontekstis, soovib Eesti tõsta ÜRO Julgeolekunõukogus teadlikkust selle kohta, kuidas kohaldada küberruumis riikide vastutustundliku käitumise alaseid norme, rahvusvahelist õigust ja piirkondlikke usaldust suurendavaid meetmeid. Eesti on olnud küberruumi strateegilise konfliktiennetuse ja stabiilsuse võrgustiku loomise üks peamisi toetajaid.
Kõik ÜRO liikmed tunnevad suuremat huvi digi- ja küberjulgeolekuteemade vastu, mida näitab ka ÜRO peasekretäri kõrgetasemeline digiküsimuste komisjon. Komisjoni lõplikus aruandes juhitakse tähelepanu digilõhele kui ühele ÜRO proovikivile.

Eesti on tegelenud kübersuutlikkuse suurendamisega ning me peame vajalikuks jagada parimaid tavasid riikidega, kes soovivad tõhustada oma kübersüsteemide kerksust. Koos täiendavate aruteludega kübervastupidavusvõime ja digivaldkonna kindlustamise üle tuleks ühtlasi rõhutada vajadust leida internetis tasakaal vabaduse ja julgeoleku vahel.

Daamid ja härrad!

Väikeriikide foorumi (FOSS) mitteametliku määratluse kohaselt on „väikeriigid“ riigid, mille elanikkond on 10 miljonit või vähem. Väikeriigid moodustavad ÜRO liikmete seas enamuse ja nad on reeglitel põhineva maailmakorra jõulisemate pooldajate seas. Väikeriigid on olemuslikult haavatavad, mistõttu on nad ootuspärase ja stabiilse rahvusvahelise korra loomulikud kaitsjad.

Soovin lõpetada tsitaadiga Eesti endiselt presidendilt Lennart Merilt, kes kommenteeris 1998. aastal Kagu-Aasia tuumakatsetusi järgmiselt: „Väikeriikide tuumarelv on rahvusvaheline õigus.“

Reeglitel põhineva rahvusvahelise korra tugevdamine on ka edaspidi meie eesmärk ÜROs, seda ka ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena. 

Tänan!