TTJA: 5G konkursist ja teenuste tulevikust

5G on tulevikutehnoloogia, mille kasutusalad on veel arengu algstaadiumis ja paljuski idee tasandil. Sagedused on oluline eeldus uute teenuste tekkimiseks ja arenemiseks. Ilma küllaldase sagedusressursita ei ole võimalik mobiilset sidet korraldada,...

TTJA: 5G konkursist ja teenuste tulevikust
5G on tulevikutehnoloogia, mille kasutusalad on veel arengu algstaadiumis ja paljuski idee tasandil. Sagedused on oluline eeldus uute teenuste tekkimiseks ja arenemiseks. Ilma küllaldase sagedusressursita ei ole võimalik mobiilset sidet korraldada, kuna puudub andmekandja: optiline kaabel ei taga sidet liikumise pealt. Juhtmevabas sides on üheks oluliseks piiranguks kasutatava sagedusriba laius, mis on otseses sõltuvuses edastatava andmemahu ja selle edastamise kiirusega. Mida laiem on kasutatav spekter, seda kindlam saab olla operaator oma tulevikus, et ka praegu alles ideetasandil olevad rakendused saavad kunagi teoks. Operaatori ülesanne lisaks teenuste pakkumisele on ka võrgu ja teenuste arendamine (=töökohad), investeeringud ja kasumi teenimine omanikele. Konkursi määruse ettevalmistamisele eelnenud konsultatsiooni käigus kaasati ka sideettevõtteid eesmärgiga kaardistada turuosaliste soovid ja huvid 3,6GHz sagedusalaga seoses. Konsultatsioonide tulemusena leiti, et kõige otstarbekam on sagedusala jaotada kolmeks osaks (3 x 130 MHz), mis tagaks piisava sagedusressursi 5G arenguks. 5G üheks fundamentaalseks tehnoloogiliseks hüppeks on andmeside kiiruste oluline kasv koos ajalise hilistuse vähenemisega, mis nagu eelnevalt mainitud on olulises sõltuvuses kasutatava sagedusressursi laiusest (lai sagedusala = suured kiirused, kitsas sagedusala = madalad kiirused). Jagades sagedusala väikesteks tükkideks annaks see rohkem litsentse, kuid samas võib viia olukorrani kus operaatorid ei saa kasutada uue tehnoloogia kõiki eeliseid. Eeltoodust johtuvalt valiti küllalt laiad sagedusribad, mis arvestades piiratud ressurssi loomulikult vähendas ka väljastatavate lubade arvu. Lihtsas ja avatud menetlusprotsessis said osaleda kõik soovijad, kes vastasid kehtestatud lävendile.  Arvestades Eesti turu väiksust ei saa prognoosida küll väga suurt huvi väljastpoolt, kuid kuna konkursi menetlus peatati kohtu poolt enne osalemise tähtaega, ei saa kindlalt öelda, et taotlusi ei oleks tulnud teistelt Eesti operaatoritelt või välismaistelt huvilistelt. TTJA hinnangul on selliste 5G võrkude arendamine keerukas ja ressursimahukas protsess ja antud konkursi eesmärk ei ole väikeste või lokaalsete võrkude baasil teenuse osutamise võimaldamine. Selleks on hetkel töös sagedusala leidmine rakendusele, mida tuntakse privateLTE nime all. See võimaldab luua väikeseid LTE tehnoloogial baseeruvaid andmesidevõrke vastavalt erinevatele innovaatilistele ideedele, luues sellega teatud määral konkurentsi ka „traditsioonilisele“ sideturule. Ja ei saa unustada, et on olemas ka vabasagedusalad, kus ka praegu osutatakse edukalt väiksemaid andmemahtusid vajavaid IoT ja M2M teenuseid.
EST